Sửa bài đăng tuyển dụng nhân sự trên Website

  • Phiên bản Odoo

US$ 121,14 US$ 121,14 121.14 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Allow Website Editors Edit Recruitment post on Website


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Module này tạo thêm 2 tùy chọn setting giúp Web cho Website / Editor and Designer có thể sửa bài đăng tuyển của HR trên website. Nếu chọn cho Website thì sẽ sẽ cho phép Website / Editor and Designer có thể sửa ở Website cụ thể dựa vào setting. Ví dụ, Website 1 được bật và Website 2 thì không, Website / Editor and Designer chỉ có thể sửa bài đăng ở Website 1, còn ở Website 2 thì Lựa chọn thứ 2 là cho phép sửa dựa trên company. Nếu muốn bật cho Website, hãy tìm ở Website Setting, có tên là 'Website Editors Edit HR Post For Website'. Nếu muốn bật cho company, hãy tìm ở Recruitment Setting ở mục Job Posting, có tên là 'Website Editors Edit HR Post For Company'. It you want for Website, you can easily find it in Website Setting, it name 'Website Editors Edit HR Post For Website'. It you want for Company, find it in Recruitment at Job Posting, it name 'Website Editors Edit HR Post For Company'.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise