Warranty Purchase Stock

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,40 US$ 54,40 54.4 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Add warranty informations from Purchase Order Line to Stock Move Line.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

  • Module này được tự động cài đặt khi 2 module to_warranty_purchase và to_warranty_stock được cài đặt.

  • Thêm trường đơn hàng mua trên form Lô/Sê-ri

  • Khi xác nhận giao hàng bán sản phẩm có Lô/sê-ri:
    • Đưa thông tin các chính sách bảo hành từ các dòng đơn hàng mua sang Stock Move Line
    • Cập nhật ngày bắt đầu bảo hành và đơn hàng mua trên Lô/sê-ri