Tài Khoản Đối Ứng Thuế GTGT

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_vat_counterpart
Phụ thuộc: 'to_tax_is_vat'
Tính năng:
Trong một số trường hợp sử dụng mà chúng tôi không có tài khoản đối tác để nhập thuế, mô-đun này thêm khai báo Tài khoản đối tác trên biểu mẫu Thuế để giải quyết vấn đề.

Ví dụ, theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, mã tài khoản 33312 (VAT đối với hàng hóa nhập khẩu) yêu cầu tài khoản 1331 (VAT khi mua hàng hóa và dịch vụ) cho một đối tác của nó.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Trong một số trường hợp khi chúng ta không có tài khoản đối ứng cho mục thuế, module này thêm tài khoản đối ứng vào form thuế để giải quyết vấn đề này.

Ví dụ, trong Kế toán Việt Nam, khi hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu vào tài khoản 33312 (GTGT Hàng nhập) thì cần đối ứng với 1331 (GTGT được khấu trừ) cho tài khoản đối ứng.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise