Tích hợp Đặt suất ăn và Bảng lương

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Deduct Meal Order price in Employee Payslip


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Ứng dụng này cung cấp tích hợp giữa ứng dụng HR Meal và ứng dụng HR Payroll để khấu trừ giá đặt suất ăn vào phiếu lương của nhân viên.

Các tính năng chính

  1. Đặt suất ăn

    * Hiển thị giá nhân viên phải trả cho bữa ăn và tính toán sự chênh lệnh giữa giá phải trả của công ty và giá phải trả của nhân viên.

  1. Phiếu Lương

    * Khi bấm nút "Bảng tính toán", Odoo sẽ tìm kiếm tất cả các lệnh đặt suất ăn của nhân viên đó trong một khoảng thời gian và thêm chúng vào phiếu lương để quy tắc lương có thể truy cập bằng cú pháp dấu chấm ** paylip.meal_order_line_ids **     * Khi nhấn nút "Xác nhận", Odoo sẽ chạy "Bảng tính toán" trước khi thực hiện xác nhận

  1. Truy cập quy tắc lương
    • result = sum(payslip.hr_expense_ids.mapped(total_amount)) sẽ tổng hợp tất cả các dòng đặt suất ăn và trả lại kết quả cho quy tắc lương
    • v.v

Phiên bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp