Phụ Phí Bán Hàng

 • Phiên bản Odoo

US$ 54,38 US$ 54,38 54.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Sell products and compute their supplementary fees


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Key Features

 1. Định mức phí
  • Định nghĩa định mức phí model liên kết với sản phẩm trong quá trình mua/bán. Ví dụ, khi ta bán dịch vụ vận chuyển, thì có thể ta cần
  thu phí đi đường của khách hàng. Trong trường hợp đó, ta có thể định nghĩa dịch vụ và liên kết nó đến định mức phí như sau:
  • Dịch vụ vận tải X: là một loại hình dịch vụ
  • Road Toll 1: Là một loại dịch vụ khác đại dịch cho phí đi đường
  • Trong dịch vụ vận chuyển X, chọn Road Toll 1 làm định mức phí của Transportation Service X
 2. Phí cũng là một sản phẩm, do đó nó đã được tích hợp với module Kế toán của Odoo

 3. Hỗ trợ định mức phí có chứa phí con (đệ quy), ví dụ:
  • Dịch vụ vận tải X có thể có cấu trúc phí như sau:
   • Thu phí xử lý hàng hóa không gây ô nhiễm tại bến. Phí này là một loại sản phẩm trong Odoo và nó có thể chứa các phí con của nó như sau:
    • Phí bảo vệ môi trường
    • Phí bốc dỡ hàng hóa
   • Thu phí đi đường trong khi vận chuyển

  • Khi tính các loại chi phí của dịch vụ vận tải X, module này cung cấp các tính năng sau:
   • Thu phí trực tiếp: bao gồm phí xử lý hàng hóa không gây ô nhiễm tại bến và phí vận chuyển
   • Thu các loại phí con: bao gồm phí bảo vệ môi trường, phí bốc rỡ hàng hóa
   • Phí đệ quy: bao gồm hai loại trên
 4. Hỗ trợ tính phụ phí bán hàng
  • Thêm mới nút "Tính Phụ Phí" vào Hóa đơn bán hàng form. Khi ấn vào nút này, Odoo sẽ tìm và tính tất cả các phí liên kết với tất cả các sản phẩm của hóa đơn sau đó thêm vào hóa đơn trên một dòng.
  • Sau khi xác nhận hóa đơn (để tạo đơn hàng), Odoo kiểm tra nếu phụ phí đã được thêm hay chưa. Nếu chưa, Odoo sẽ hỏi người dùng xác nhận để tính toán phụ phí và thêm vào đơn hàng.

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp