Định Nghĩa Phí

 • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Define fee templates


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module cơ bản này dùng để cho các module khác kế thừa (vd. Sale với fees đã được định nghĩa từ trước). Nó cung cấp một số tính năng sau:

 1. Định nghĩa phí
  • Đây là một tài liệu dùng để mô hình hóa một khoản phí được liên kết với một sản phẩm trong quá trình mua / bán. Ví dụ,

  khi ta bán dịch vụ vận chuyển, thì có thể ta cần thu phí đi đường của khách hàng. Trong trường hợp đó, ta có thể định nghĩa nó là một dịch vụ và liên kết nó đến khoản phí như sau:

  • Dịch vụ vận tải X: là một loại hình dịch vụ
  • Road Toll 1: Là một loại dịch vụ khác đại dịch cho phí đi đường
  • Trong dịch vụ vận chuyển X, chọn Road Toll 1 làm khoản phí của Transportation Service X
 2. Phí cũng là một sản phẩm, do đó nó đã được tích hợp với module Kế toán của Odoo

 3. Hỗ trợ khoản phí có chứa phí con (đệ quy), ví dụ:
  • Dịch vụ vận tải X có thể có cấu trúc phí như sau:
   • Thu phí xử lý hàng hóa không gây ô nhiễm tại bến. Phí này là một loại sản phẩm trong Odoo và nó có thể chứa các phí con của nó như sau:
    • Phí bảo vệ môi trường
    • Phí bốc dỡ hàng hóa
   • Thu phí đi đường trong khi vận chuyển

  • Khi tính các loại chi phí của dịch vụ vận tải X, module này cung cấp các tính năng sau:
   • Thu phí trực tiếp: bao gồm phí xử lý hàng hóa không gây ô nhiễm tại bến và phí vận chuyển
   • Thu các loại phí con: bao gồm phí bảo vệ môi trường, phí bốc rỡ hàng hóa
   • Phí đệ quy: bao gồm hai loại trên

NOTE

Nhắc lại, module này xây dụng để cho các module khác kế thừa. Và nó không thể hoạt động độc lập.

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp