Employee Documents

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,38 US$ 54,38 54.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Quản lý tài liệu nhân viên và Thông báo trước ngày hết hạn

Mô-đun này cho phép người quản lý nhân sự quản lý tất cả các loại tài liệu nhân viên và tự động gửi thông báo qua email khi một tài liệu sắp hết hạn. Các tính năng chính:

Quản lý các loại tài liệu
-------------------------
* Quản lý nhân sự có thể xác định các loại tài liệu không giới hạn. Ví dụ: Thẻ ID quốc gia, Thẻ bảo hiểm, Thẻ an sinh xã hội, Hộ chiếu, Visa, v.v.
* Mỗi loại tài liệu có các thuộc tính sau:
    * Tên: tên của loại tài liệu, là duy nhất trong toàn hệ thống
    * Ngày cần thông báo: giá trị mặc định cho số ngày trước khi hết hạn để hệ thống thông báo về việc hết hạn tài liệu thuộc loại này
    * Mô tả: trường văn bản để mô tả để nhập
    * Giữ bởi: Một trường thông tin để cho biết liệu tài liệu gốc thuộc loại này nên được giữ bởi công ty hay nhân viên. Nó là một giá trị mặc định cho tài liệu thuộc loại này
    * Trả lại khi chấm dứt: Giá trị mặc định cho các tài liệu thuộc loại này để cho biết liệu nguồn gốc của tài liệu có nên được trả lại cho chủ sở hữu của nó khi chấm dứt

Tài liệu nhân viên
-----------------
* Là một tài liệu Odoo cho phép Cán bộ Nhân sự quản lý tất cả các tài liệu liên quan đến nhân viên của công ty
* Mỗi tài liệu chứa thông tin sau
    * Số / tên của tài liệu
    * Giữ bởi: Một trường thông tin để cho biết liệu tài liệu gốc hiện đang được giữ bởi công ty hay bởi nhân viên
    * Trả lại khi chấm dứt: Nếu được chọn, tài liệu gốc phải được trả lại cho chủ sở hữu của nó. I E. nếu nguồn gốc được giữ bởi công ty, nó phải được trả lại cho nhân viên; nếu nguồn gốc được giữ bởi nhân viên, nó sẽ được trả lại cho công ty
    * Quản lý tài liệu: người trong phòng nhân sự chịu trách nhiệm quản lý tài liệu này
    * Loại tài liệu: Cho biết loại tài liệu này (ví dụ: Thẻ SSI, Hộ chiếu, v.v.)
    * Nhân viên: nhân viên mà tài liệu này có liên quan
    * Ngày phát hành: ngày tài liệu được ban hành
    * Ban hành bởi: được liên kết với một hồ sơ đối tác
    * Nơi phát hành
    * Ngày hết hạn: ngày tài liệu hết hạn (nếu có)
    * Ngày cần thông báo: số ngày cần thông báo trước khi hết hạn tài liệu.
    * Hình ảnh 1: lưu trữ hình ảnh của tài liệu
    * Hình 2: lưu trữ một hình ảnh khác của tài liệu
    * PDF: Lưu trữ phiên bản PDF của Tài liệu
* Trình xem PDF: phiên bản PDF có thể được xem trực tuyến mà không cần tải xuống

Nhân viên
--------
* Hiển thị nút stat trên biểu mẫu nhân viên để cho biết số lượng tài liệu liên quan đến nhân viên này
* Nhấp vào nút sẽ đưa người dùng đến danh sách các tài liệu
* Nhân viên có thể tạo / tải lên các tài liệu cá nhân của riêng họ


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days