Tạm Ứng Nhân Viên

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_hr_advanced
Phụ thuộc: 'hr_payroll', 'hr_recruitment', 'to_hr_contract_actions'
Tính năng:
Quản lý toàn bộ hoạt động tạm ứng nội bộ, cho phép:
- Nhân viên đề xuất tạm ứng
- Cán bộ quản lý duyệt
- Nhân viên đối soát khoản tạm ứng với khoản mua/bán hàng (tự động cân đối với tài khoản tạm ứng, vd: 141)
- Thanh quyết toán tạm ứng bất kỳ lúc nào
- Báo cáo/Phân tích động về tạm ứng


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What is does

Employee Advance is an module for Odoo that allows you to manage employee advance.

  • Employee can create requests for advance payment
  • The Employee Manager and the Module Manager can approve/reject the request
  • Accounting Department can then carry out payments according to the approved advance requests.
  • Supplier Payment or Customer Payment can be made using Employee Advance Journal to transfer payable/receivable from the partners to employee
  • At the end of a period, accountants can reconcile all those transactions above

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition