Tài sản theo số lượng trên Dòng Hoá đơn

 • Phiên bản Odoo

US$ 54,32 US$ 54,32 54.32 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_account_asset_qty
Vấn đề
============
Theo mặc định, Odoo có thể tự động tạo tài sản từ các dòng hóa đơn. Tuy nhiên, nó không chú ý đến số lượng trên các dòng hóa đơn.
Nói cách khác, tất cả số lượng của cùng một dòng hóa đơn sẽ được hợp nhất thành MỘT tài sản.

Ứng dụng này làm gì?
===========================
1. Trên danh mục tài sản, người dùng có thể kích hoạt / hủy kích hoạt tính năng "Chia tài sản theo số lượng"
2. "Tài sản phân chia theo số lywiwbfh" có thể được kích hoạt / hủy kích hoạt theo từng sản phẩm tài sản. Nếu được kích hoạt, nó sẽ ghi đè cài đặt trong danh mục tài sản tương ứng
3. Khi được kích hoạt, khi Hóa đơn nhà cung cấp (còn gọi là Hóa đơn nhà cung cấp) được xác thực, các tài sản mới sẽ được tạo theo số lượng được chỉ định trên hóa đơn.
4. Trong quá trình tạo tài sản, đơn vị chuyển đổi đo lường cũng vẫn được tuân thủ
5. Theo dõi giữa tài sản và Hóa đơn nhà cung cấp với các trường bổ sung:
    * Dòng hóa đơn: dòng hóa đơn gốc mà tài sản được tạo
    * Được tạo từ Hóa đơn: để lọc tài sản được tạo từ hóa đơn
    * Tài sản: danh sách các tài sản liên quan đến hóa đơn


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Vấn đề

Theo mặc định, Odoo có thể tự động tạo tài sản từ các dòng hóa đơn. Tuy nhiên, nó không chú ý đến số lượng sản phẩm trên từng dòng hóa đơn. Nói cách khác, tất cả số lượng sản phẩm cùng nằm trên một dòng hóa đơn sẽ được hợp nhất thành MỘT tài sản.

Ứng dụng này làm gì?

 1. Trên danh mục tài sản, người dùng có thể kích hoạt / hủy kích hoạt tính năng "Chia tài sản theo số lượng"

 2. Chia tài sản theo số lượng có thể được kích hoạt / hủy kích hoạt theo từng sản phẩm là tài sản. Nếu được kích hoạt, nó sẽ ghi đè cài đặt trong danh mục tài sản tương ứng

 3. Khi được kích hoạt, khi Hóa đơn nhà cung cấp được xác nhận, các tài sản mới sẽ được tạo theo số lượng được ghi nhận trên hóa đơn.

 4. Trong quá trình tạo tài sản, nguyên tắc quy đổi đơn vị đo lường cũng được tuân thủ.

 5. Theo dõi liên hệ giữa tài sản và Hóa đơn nhà cung cấp với các trường bổ sung:
  • Dòng hóa đơn: dòng hóa đơn gốc mà tài sản được tạo.
  • Được tạo từ Hóa đơn: để lọc tài sản được tạo từ một hóa đơn
  • Tài sản: danh sách các tài sản liên quan đến một hóa đơn

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition