Ngoại Thương & Logistics

 • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_foreign_trade
Phụ thuộc: 'sale_stock', 'purchase', 'stock_account', 'to_vat_counterpart'
Tính năng:
===========
* Lộ trình logistic linh hoạt cho xuất / nhập hàng
     * Tuyến mua hàng nước ngoài:
         * Nhận trong một bước: Vị trí nhà cung cấp -> Nhập - Vùng tùy chỉnh -> Kho
         * Nhận theo hai bước: Vị trí nhà cung cấp -> Nhập - Vùng tùy chỉnh -> Đầu vào -> Kho
         * Nhận theo ba bước: Vị trí nhà cung cấp -> Nhập - Vùng tùy chỉnh -> Đầu vào -> Kiểm soát chất lượng -> Kho
     * Tuyến bán hàng nước ngoài:
         * Chỉ giao hàng: Kho -> Xuất - Vùng tùy chỉnh -> Khách hàng nước ngoài
         * Chọn + Giao hàng: Chứng khoán -> Đầu ra -> Xuất - Vùng tùy chỉnh -> Khách hàng nước ngoài
         * Chọn + Gói + Tàu: Kho -> Khu đóng gói -> Đầu ra -> Xuất - Vùng tùy chỉnh -> Khách hàng nước ngoài
* Dừng chọn / phân phối tại Vùng tùy chỉnh để khai báo tùy chỉnh
* Tự động tính thuế trong khi khai báo tùy chỉnh
* Tích hợp với Kế toán nhập / xuất thuế mã hóa tự động vào hệ thống kế toán
* Trả thuế xuất nhập khẩu


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Key Features at a glance

 • Flexible logistics route for importing / exporting goods
  • Foreign Purchase Route:
   • Receive in one-step: Vendor location -> Import - Custom Zone -> Stock
   • Receive in two-steps: Vendor location -> Import - Custom Zone -> Input -> Stock
   • Receive in three-steps: Vendor location -> Import - Custom Zone -> Input -> Quality Control -> Stock
  • Foreign Sale Route:
   • Ship Only: Stock -> Export - Custom Zone -> Foreign Customer
   • Pick + Ship: Stock -> Output -> Export - Custom Zone -> Foreign Customer
   • Pick + Pack + Ship: Stock -> Packing Zone -> Output -> Export - Custom Zone -> Foreign Customer
 • Stop the picking/deliver at the Custom Zone for custom declaration

 • Automatic calculate taxes during custom declaration

 • Integrated with Accounting for importing/exporting taxes automatic encoding into accounting system

 • Pay importing/exporting taxes

Editions Supported

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition