Employee Documents

 • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Quản lý tài liệu nhân viên và Thông báo trước ngày hết hạn

Mô-đun này cho phép người quản lý nhân sự quản lý tất cả các loại tài liệu nhân viên và tự động gửi thông báo qua email khi một tài liệu sắp hết hạn. Các tính năng chính:

Quản lý các loại tài liệu
-------------------------
* Quản lý nhân sự có thể xác định các loại tài liệu không giới hạn. Ví dụ: Thẻ ID quốc gia, Thẻ bảo hiểm, Thẻ an sinh xã hội, Hộ chiếu, Visa, v.v.
* Mỗi loại tài liệu có các thuộc tính sau:
    * Tên: tên của loại tài liệu, là duy nhất trong toàn hệ thống
    * Ngày cần thông báo: giá trị mặc định cho số ngày trước khi hết hạn để hệ thống thông báo về việc hết hạn tài liệu thuộc loại này
    * Mô tả: trường văn bản để mô tả để nhập
    * Giữ bởi: Một trường thông tin để cho biết liệu tài liệu gốc thuộc loại này nên được giữ bởi công ty hay nhân viên. Nó là một giá trị mặc định cho tài liệu thuộc loại này
    * Trả lại khi chấm dứt: Giá trị mặc định cho các tài liệu thuộc loại này để cho biết liệu nguồn gốc của tài liệu có nên được trả lại cho chủ sở hữu của nó khi chấm dứt

Tài liệu nhân viên
-----------------
* Là một tài liệu Odoo cho phép Cán bộ Nhân sự quản lý tất cả các tài liệu liên quan đến nhân viên của công ty
* Mỗi tài liệu chứa thông tin sau
    * Số / tên của tài liệu
    * Giữ bởi: Một trường thông tin để cho biết liệu tài liệu gốc hiện đang được giữ bởi công ty hay bởi nhân viên
    * Trả lại khi chấm dứt: Nếu được chọn, tài liệu gốc phải được trả lại cho chủ sở hữu của nó. I E. nếu nguồn gốc được giữ bởi công ty, nó phải được trả lại cho nhân viên; nếu nguồn gốc được giữ bởi nhân viên, nó sẽ được trả lại cho công ty
    * Quản lý tài liệu: người trong phòng nhân sự chịu trách nhiệm quản lý tài liệu này
    * Loại tài liệu: Cho biết loại tài liệu này (ví dụ: Thẻ SSI, Hộ chiếu, v.v.)
    * Nhân viên: nhân viên mà tài liệu này có liên quan
    * Ngày phát hành: ngày tài liệu được ban hành
    * Ban hành bởi: được liên kết với một hồ sơ đối tác
    * Nơi phát hành
    * Ngày hết hạn: ngày tài liệu hết hạn (nếu có)
    * Ngày cần thông báo: số ngày cần thông báo trước khi hết hạn tài liệu.
    * Hình ảnh 1: lưu trữ hình ảnh của tài liệu
    * Hình 2: lưu trữ một hình ảnh khác của tài liệu
    * PDF: Lưu trữ phiên bản PDF của Tài liệu
* Trình xem PDF: phiên bản PDF có thể được xem trực tuyến mà không cần tải xuống

Nhân viên
--------
* Hiển thị nút stat trên biểu mẫu nhân viên để cho biết số lượng tài liệu liên quan đến nhân viên này
* Nhấp vào nút sẽ đưa người dùng đến danh sách các tài liệu
* Nhân viên có thể tạo / tải lên các tài liệu cá nhân của riêng họ


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

This module allow HR managers to manage all kinds of employee documents and automatic send an email notification when a document is about to get expired.

Key Features

Document Types Management

 • HR Manager can define unlimited document types. For example, National ID Card, Insurance Card, Social Security Card, Passport, Visa, etc

 • Each document type has the following properties:

  • Name: the name of the document type, which is unique in the system wide
  • Days to Notify: the default value for number of days prior to the expiry for the system to notify about the expiration of the document of this type
  • Description: text field to describe to type
  • Kept by: An information field to indicated whether the original document of this type should be kept by the company or by the employee. It is a default value for the document of this type
  • Return Upon Termination: The default value for the documents of this type to indicate if the origin of the document should be return to its owner upon termination

Employee Document

 • Is an Odoo document that allows HR Officer to manage all the documents related to the employees of the company

 • Each document contains the following information

  • Doc. Numer: the number/name of the document
  • Kept By: An information field to indicated whether the original document is currently kept by the company or by the employee
  • Return Upon Termination: If checked, the original document must be return to its owner. I.e. if the origin is kept by the company, it should be returned to the employee; if the origin is kept by the employee, it should be returned to the company
  • Doc. Manager: the one in the HR department that takes responsibility for managing this document
  • Document Type: Indicate the type of this document (e.g. SSI Card, Passport, etc)
  • Employee: the employee to whom this document is related
  • Issue Date: the date on which the document was issued
  • Issued By: linked to a partner record
  • Place of Issue
  • Expire Date: the date on which the document gets expired (if applicable)
  • Days to Notify: number of days to notify before the expiration of the document.
  • Image 1: store a photo of the document
  • Image 2: store another photo of the document
  • PDF: Store the PDF version of the Document
 • PDF Viewer: the PDF version can be viewed online without downloads

Employee

 • Show a stat button on the employee form to indicate number of documents related to this employee
 • Click the button will drive the user to the list of the documents
 • Employees can create/upload their own personal documents

Editions Supported

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition