Danh sách đen Email đăng ký tài khoản

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,27 US$ 118,27 118.27 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Define email blacklist to prevent blacklisted email account registration


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Ứng dụng này cho phép quản trị viên định nghĩa một danh sách các email danh sách đen để ngăn chặn người dùng đăng ký tài khoản sử dụng các email mà khớp với dánh sách đen này.

Các ví dụ

  1. company.com: sẽ chặn việc đăng ký bằng các email mà có tên miền là company.com
  2. *.company.com: sẽ chặn việc đăng ký bằng các email mà có tên miền là tên miền con của company.com
  3. user@company.com: sẽ chặn việc đăng ký bằng các email mà khớp chính xác với user@company.com
  4. *user*@*.company.com: sẽ chặn việc đăng ký bằng các email mà chứa user ở phần trước @ và có tên miền là tên miền con của company.com
  5. company.*: sẽ chặn việc đăng ký bằng các email mà có tên miền có tiên tố là company. và có hậu tố là bất kỳ ký tự nào
  6. *.company.*: sẽ chặn việc đăng ký bằng các email mà có tên miền có chứa .company.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise