Danh sách đen Email đăng ký tài khoản

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,22 US$ 118,22 118.22 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Define email blacklist to prevent blacklisted email account registration


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What it does

This module allows administrator to define a list of blacklisted email rule to prevent users from registering an account using an email that matches a rule in the list.

Sample Rules

  1. company.com: this will block all the registration emails having the domain as company.com
  2. *.company.com: this will block all the registration emails having the domain as a subdomain of the company.com
  3. user@company.com: this will block the registration email that exactly matches user@company.com
  4. *user*@*.company.com: this will block all the registration emails that contain user in their local partner and having the domain as a subdomain of the company.com
  5. company.*: this will block all the registration emails that have the domain prefixed with company. and ended with any letters
  6. *.company.*: this will block all the registration emails that have .company. as a part of their domain name