Các công cụ tương tác với khách hàng mailing list archives

Ảnh đại diện

Re: Các công cụ tương tác với khách hàng

bởi
T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
- 17/09/2018 23:27:21
@Sally Hoang hướng dẫn sử dụng Hangouts em có thể gửi cho khách hàng để tránh mất thời gian khi phải email hướng dẫn chi tiết nhé: https://www.tvtmarine.com/vi_VN/slides/slide/huong-dan-su-dung-google-hangouts-96