Tư vấn

  • Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động luôn phải đối mặt với các yêu cầu thay đổi và "tiến hóa" để bắt kịp nhu cầu thị trường và các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với hầu hết các Doanh nghiệp, đặc biệt là với các nhà Quản trị thông minh thì việc đầu tiên cần thực hiện chính là tin học hóa một phần hay toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình để tiến đến tự động hoá toàn bộ các quy trình sản xuất, kinh doanh.