Phát triển Website

  • Dịch vụ Xây dựng Website và các Ứng dụng Web tích hợp

    Khi có quá nhiều công ty thiết kế web mà giá cả và chất lượng dịch vụ website ở mỗi công ty thiết kế web là khác nhau. Có những nhà cung cấp tạo cho bạn một website với giá chỉ bằng một bữa tiệc nhỏ cho gia đình. Nhưng, bạn chắc chắn không thể tồn tại cả đời bằng một bữa tiệc nhỏ đó!

    Với T.V.T Marine Automation, chúng tôi tin rằng Website phải giống như một cánh cửa hướng Doanh nghiệp đến các khách hàng của họ, đồng thời phải có khả năng tùy biến, mở rộng, tích hợp với các hệ thống thông tin khác của Doanh nghiệp như tích hợp với hệ thống Hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp, tích hợp với các hệ thống thanh toán, các hệ thống thông tin, v.v.

    Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi cam kết bạn sẽ hài lòng hơn mong đợi!