ERP On-Premise

  • Trong Môi trường hiện đại ngày nay với áp lực cạnh tranh để tồn tại ngày càng gia tăng, mọi doanh nghiệp, mọi tổ chức sản xuất, kinh doanh đều mong ước mình có một hệ thống phần mềm quản lý & hoạch định nguồn lực Tất Cả Trong Một (All-In-One) giúp quản lý và hoạch định tổng thể mọi nguồn lực của mình cũng như tối ưu hoá các quy trình nghiệp vụ giúp tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nếu bạn đang ở vai trò một cán bộ quản lý hoặc chủ doanh nghiệp, bạn nói "tôi không cần" thì có lẽ bạn cần mà bạn không biết thôi!!!