Documentation

Description

Leo Tran Dự án Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 75

Trong ERPOnline / Odoo, một dự án được thể hiện bởi một bộ các tác vụ cần được hoàn thành. Các dự án có cấu trúc phả hệ giúp bạn có thể chi một dự án thành nhiều dự án con. Nếu như tài khoản quản trị phản ảnh các hoạt động trong quá khứ thì vai trò của dự án là lên kế hoạch trong tương lai. Mặc dù có sự liên kết chặt chẽ với nhau nhưng chúng vẫn là hai khái niệm khác nhau. Hầu hết các dự án của...