Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 104

Phần này ERPOnline/Odoo xin giới thiệu với người dùng về chức năng của Sổ nhật ký và cách tạo một sổ nhật ký.

Chức năng của sổ nhật ký

Sổ nhật ký là nơi lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp theo trình tự thời gian cụ thể. Và để đảm bảo việc theo dõi, quản lý, báo cáo thì người dùng có thể tạo ra các sổ nhật ký khác nhau mà mỗi sổ nhật ký là đại diện cho một hoặc một vài nội dung kinh tế có tính chất giồng nhau.

Cách tạo một sổ nhật ký

Người dùng theo đường dẫn sau Kế toán/Cấu hình/Sổ nhật ký/Sổ nhật ký. Khi người dùng nhấn nút Tạo mới và một mẫu cấu hình sổ nhật ký sẽ xuất hiện với các thông tin cơ bản cần thiết sau:

 • Tên sổ nhật ký: Tên này phải là duy nhất và nó đại diện cho nội dung tổng quát của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Mã: Là ký hiệu thu gọn của sổ nhật ký
 • Loại: Trường này có 8 loại cho phép người dùng chọn:
  1. Bán hàng: Áp dụng đối với các nghiệp vụ bán hàng
  2. Hoàn tiền bán hàng: Loại này dùng cho các nghiệp vụ trả lại hàng bán
  3. Mua hàng: Người dùng áp dụng đối với các nghiệp vụ mua hàng
  4. Hoàn tiền mua hàng: Loại này dùng cho các nghiệp vụ trả lại hàng mua
  5. Tiền mặt: Áp dụng cho sổ nhật ký chuyên theo dõi các phát sinh về tiền mặt
  6. Ngân hàng và séc: Dùng đối với các sổ nhật ký liên quan theo dõi về tiền gửi ngân hàng
  7. Tổng quát: Đối với các sổ nhật ký khác
  8. Tình trạng đầu kỳ/Cuối kỳ: Dùng trong trường hợp tạo số dư đầu kỳ của năm tài chính đầu tiên khi dùng phần mềm.
 • Tài khoản ghị nợ mặc định/Tài khoản ghi có mặc định: Là tài khoản chính đại diện cho một phần nội dung của nghiệp vụ, của sổ nhật ký và nó sẽ xuất hiện trong bút toán định khoản.
 • Tiền tệ: Người dùng để trống trong trường hợp sử dụng tiền tệ VNĐ mặc định/ Trường hợp người dùng theo dõi chi tiết tiền tệ khác thì sẽ ghi nhận ngoại tệ khác ở đây. (Ví dụ: Sổ nhật ký ngân hàng USD)
 • Thiết lập nâng cao (Người dùng cần chú ý một số trường sau):
  • Cho phép huỷ bỏ bút toán: Nếu người dùng tích vào ô vuông này có nghĩa là mọi bút toán trong sổ nhật ký đều huỷ bỏ được và ngược lại. Để có thể sử dụng chức năng này người dùng phải vào Thiết lập tìm kiếm và cài đặt chức năng account_cancel hay là huỷ bỏ bút toán.
  • Autopost Created Moves: Tự động vào sổ các bút toán và không qua tình trạng nháp (người dùng phải chắc chắn về sự chính xác của các nghiệp vụ thì hãy tích vào ô vuông này)