Leo Tran Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 85

ERPOnline và OpenERP cung cấp nhiều công cụ để quản lý các tài khoản khách hàng và nhà cung cấp. Trong phân này của tài liệu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu:

  • Phân tích tài chính của đối tác, để hiểu được các báo cáo mà làm cho bạn thực hiện được một bản phân tích của tất cả các đối tác.
  • Hệ thống thư hoặc email nhắc nhở đa cấp cho các hóa đơn còn chưa thanh toán.
  • Phân tích chi tiết của một đối tác cụ thể.

Phân tích tài chính theo đối tác

Khi một thành viên của bộ phận kế toán đăng nhập và hệ thống, ngay lập tức họ có thể thấy được một bảng điều khiển liên quan đến kế toán (Accounting Dashboard). Mặc định nó bao gồm bản phân tích về công ty tuy theo loại tài khoản. Bạn cũng có thể truy cập vào Bảng điều khiển này thông qua menu Báo cáo / Bảng điều khiển / Kế toán

Để có được một báo cáo chi tiết hơn về bảng cân đối theo một khoản thời gian (Aged Balance) hoặc sắp sếp theo ngày tháng truyền vào, bạn có thể sử dụng menu Kế toán / Báo cáo / Báo cáo chung / Đối tác / Aged Partner Balance.

Khi bạn truy cập báo cáo này, hệ thống sẽ hiển thị ra một form để hỏi bạn về Hoạch đồ kế toán, Ngày bắt đầu chu kỳ và Chiều dài của chu kỳ (tính theo ngày).

aged partner balance form

 Aged Partner Balance