Hình nền Tài liệu

Leo Tran CRM Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 73

Tổ chức đánh giá kênh bán hàng

Thông qua việc phân tích Cơ hội (menu Báo cáo/Bán hàng) bạn có thể theo dõi được các kênh bán hàng của mình. Các báo cáo thống kế, phân tích sẽ hiển thị thông tin về Cơ hội như: doanh thu dự kiến, doanh thu khả thi, số lượng tương tác trên từng Cơ hội,... Đây là một báo cáo hoàn hảo giúp cho người quản lý bán hàng (Sales manager) trong việc đánh giá định kỳ chu trình bán hàng với các Đội ngũ bán hàng (Sales Team) liên quan.

opportunities analysis

Bản phân tích, thống kê các Cơ hội theo nhân viên bán hàng và giai đoạn

Tính năng tìm kiếm nâng cao cho phép bạn tùy chỉnh các báo cáo phân tích bằng cách sử dụng chức năng Nhóm (Group). Bạn có thể chọn các tiêu chí cụ thể để lọc các Cơ hội của mình. Ví dụ khi bạn chọn Đối tác và nhập tên Đối tác thì báo cáo thống kê chỉ hiện thị những Cơ hội liên quan đến Đối tác đó. Hoặc bạn cũng có thể lọc các Cơ hội theo Chiến dịch (Campaigns), nhân viên bán hàng (Salesperson).

opportunities analysis group by

Phân tích Cơ hội theo nhân viên bán hàng và chiến dịch

 Bạn cũng có thể hiển thị báo cáo phân tích dưới dạng biểu đồ

opportunities analysis graphic

Biểu đồ báo cáo phân tích các Cơ hội