Leo Tran Sản xuất Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 205

Routings dùng để xác định các hoạt động sản xuất được thực hiện trong các Năng lực sản xuất (work centers) để sản xuất một sản phẩm nhất định. Một Quy trình sản xuất (mrp routing) thường được tham chiếu tới các Định mức nguyên vật liệu (BoM) và nó có thể được định nghĩa trực tiếp trên form BoM hoặc thông qua menu Sản xuất > Các Sản phẩm > Quy trình sản xuất.

Khi định nghĩa một Quy trình sản xuất, bạn cần định nghĩa các hoạt động cần thực hiện trên nó. Trên mỗi hoạt động, bạn cần xác định work center và các thông số liên quan.

Selection 086

Một hoạt động sản xuất trên Quy trình sản xuất

Selection 087

Form Quy trình sản xuất (chứa các hoạt động sản xuất)

Trên form Routing có một trường bạn cần lưu ý đó là Địa điểm sản xuất nó được dùng để liên kết môt routing tới một Địa điểm kho (Stock Location). Bạn có thể sử dụng chức năng này khi bạn cần một nhà thầu phụ để sản xuất bằng cách tạo một địa điểm kho nhà thầu phụ và liên kết nó tới một routing.

Lưu ý rằng, trong trường hợp bạn muốn có routing theo nhiều cấp độ (multi level), bạn phải sử dụng tính năng Đa định mức nguyên vật liệu (Mutil BOM). Nghĩa là mỗi cấp độ (level) của BOM, bạn sẽ chỉ ra một routing tương ứng trên đó.

Bạn có thể tham kháo cách xây dựng Định mức nguyên vật liệu (BOM) tại đây.