David Tran Kế toán & Tài chính Lượt Xem: 312

Những gì một công ty sở hữu (tài sản) được thể hiện dưới dạng tài chính thông qua các khoản nợ để hoàn trả (nợ phải trả) hoặc vốn chủ sở hữu (lợi nhuận, vốn).

Có một sự khác biệt rõ ràng giữa khái niệm tài sản (ví dụ: một toà nhà) và chi phí (ví dụ: nhiên liệu). Tài sản có giá trị nội tại theo thời gian, còn chi phí thì chỉ có giá trị khi tiêu dùng chúng để công ty có thể "hoạt động".

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán là một danh sách các tài khoản kế toán, gồm cả tài khoản trong bảng cân đối kế toán hoặc tài khoản trong báo cáo P&L. Mọi giao dịch tài chính (ví dụ: một khoản thanh toán, một hoá đơn) đều tác động đến các tài khoản kế toán bằng cách chuyển giá trị từ một tài khoản (ghi có) sang một tài khoản khác (ghi nợ).

Các bút toán

Mỗi chứng từ tài chính của công ty (ví dụ: hoá đơn, bảng sao kê ngân hàng, phiếu lương, hợp đồng tăng vốn) đều được ghi lại dưới dạng một bút toán và có ảnh hưởng đến một số tài khoản kế toán.

Để cân đối một bút toán, tổng số nợ phải bằng tổng số có.

Đối chiếu

Đối chiếu là quy trình liên kết các bút toán của một tài khoản kế toán, khớp các số ghi có và ghi nợ.

Mục đích chính của việc đối chiếu là liên kết các thanh toán với các hoá đơn liên quan để đánh dấu những hoá đơn đã thanh toán và xoá nó đi trong bảng kê của khách hàng. Việc này được thực hiện bằng cách đối chiếu trên tài khoản các khoản phải thu.

Hoá đơn được đánh dấu đã thanh toán khi các bút toán trong tài khoản các khoản phải thu đối ứng được với các khoản thanh toán liên quan.

Hệ thống tự động thực hiện việc đối chiếu khi:

  • Việc thanh toán được thể hiện trực tiếp trên hoá đơn
  • Liên kết giữa khoản thanh toán và hoá đơn được thể hiện trong bảng đối chiếu của ngân hàng

Đối chiếu ngân hàng

Đối chiếu ngân hàng là việc khớp thông tin giữa các dòng của bảng sao kê ngân hàng (cung cấp bởi ngân hàng) và các giao dịch nội bộ được ghi lại (thanh toán cho nhà cung cấp hoặc nhận được thanh toán từ khách hàng). Mỗi dòng của bảng sao kê ngân hàng có thể là:

khớp thông tin các khoản thanh toán được ghi lại trước đây
khoản thanh toán được xác nhận khi nhận được séc từ khách hàng, sau đó khớp dữ liệu khi kiểm tra bảng sao kê ngân hàng
ghi nhận như một khoản thanh toán mới
bút toán thanh toán được ghi nhận và đối chiếu với hoá đơn liên quan khi tiến hành sao kê ngân hàng  :ref:`reconciled <accounting/reconciliation>` with the related invoice when processing the bank statement
ghi nhận như giao dịch khác:
chuyển khoản, thu trực tiếp...

Odoo tự động đối chiếu hầu hết các giao dịch, chỉ có một số nhỏ cần phải được xem xét thủ công. Khi việc đối chiếu ngân hàng hoàn thành, số dư trên tài khoản ngân hàng trong Odoo phải khớp với số dư của bảng sao kê ngân hàng.

Quản lý séc

Có 2 cách tiếp cận để quản lý séc và tài khoản nội bộ:

  • Hai bút toán nhật ký và một đối chiếu
  • Một bút toán nhật ký và một đối chiếu ngân hàng