Docs BG

David Tran CRM Lượt Xem: 80

Automating the lead/opportunity generation will considerably improve your efficiency. By default, any email sent to sales@database_domain.ext will create an opportunity in the pipeline of the default sales channel.

Configure email aliases

Mỗi kênh bán hàng có thể có email ảo cho chính kênh đó, để tạo các tiềm năng/cơ hội được tự động phân bổ đến nó. Nó rất hữu ích khi bạn quản lý nhiều đội bán hàng với các quy trình kinh doanh riêng biệt. Bạn sẽ tìm thấy cấu hình của kênh (đội) bán hàng trong Configuration --> Sales Channels.

media/generate_from_email01.png